Épület feltüntetés

Új és meglévő épületek, építmények feltüntetése az ingatlan-nyilvántartási térképen és a tulajdoni lapon.

Miért kell szerepelnie az épületnek az ingatlan-nyilvántartási térképen?

Az ingatlan tulajdonosa, az állam tulajdonosi jogait gyakorló szerv vagy a vagyonkezelő, illetőleg a használó a változás bekövetkezésétől, illetőleg a tudomásszerzéstől számított harminc napon belül köteles bejelenteni az ingatlanügyi hatóságnak - az ingatlan határvonalában, területében, továbbá a földrészlet művelési ágában – ideértve a művelés alól kivett területet is – és a föld minőségében bekövetkezett változást, - a nyilvántartás tárgyát képező épület, építmény létesítését, illetve lebontását [1997. évi CXLI. tv. 27. § (3) bek.]

A változás bejelentésére a tulajdonost az ingatlan-nyilvántartási törvény kötelezi, de erre az önkormányzat is felhívja a figyelmet a használatbavételi engedélyben. A kötelezettségen túl a tulajdonosnak is az az érdeke, hogy a térkép és a tulajdoni lap tartalma a valóságnak megfelelő legyen. Különösen fontos ez adás-vétel esetén, vagy bankkölcsön intézésekor.

Miért jó, ha rajta van?

Ha szerepel az épület az ingatlan-nyilvántartásban, akkor:

  • sokkal könnyebb az ingatlan adásvétele, ugyanis az adásvételi szerződés megkötésének a feltétele, hogy az ingatlan-nyilvántartásban rögzített adatok egyezzenek a természetbeni állapottal.

  • a bankok is adnak hitelt az ingatlanra; egy beépítetlen területként nyilvántartott ingatlan fedezeti értéke lényegesen kevesebb

  • eleget tesz azon kötelezettségének, miszerint minden, az ingatlan adatában történő változást 30 napon belül be kell jelenteni az ingatlanügyi hatóságnak

Kinek kel gondoskondia az épület feltüntetéséről?

A törvény az építtetőt teszi kötelessé az épületfeltüntetési vázrajz benyújtására. Az építtető általában a tulajdonos, de előfordul az is, hogy egy beruházó cég építteti meg az ingatlant, és a kész épületet adja el. Az ilyen esetekben a vevőnek érdemes ellenőriznie, hogy az építtető elintézte-e az épületfeltüntetést. Ha valaki úgy vásárol meg egy ingatlant, hogy a telken lévő épületek nem, vagy nem megfelelően szerepelnek az ingatlan-nyilvántartásban, akkor neki kell ezt elintéznie.

Milyen iratokra van szükség?

Leggyakrabban az elkészült épülethez kérni kell az önkormányzattól jogerős használatbavételi engedélyt, vagy ha engedély nélkül, vagy az engedélyektől eltérő módon épült meg az épület, akkor fennmaradási engedélyt. Az önkormányzatok általában megküldik a tulajdonosnak a jogerőre emelkedést igazoló határozatot, illetve az engedély jogerős példányát. A földhivatal csak ilyen eredeti, jogerős határozatot fogad el.

Ha az épületek régóta állnak, de nincs róluk használatbavételi engedély, akkor hatósági bizonyítványt kell kérni az önkormányzattól.

Kihez kell fordulni az épületfeltüntetés érdekében?

Az épület feltüntetéshez szükséges műszaki munkarészeket csak megfelelő jogosultságokkal rendelkező földmérő készítheti. Önnek nem kell a földhivatalba menni, sem tulajdoni lapot vagy térképmásolatot kiváltani, mindent mi intézünk.

A megrendeléshez meg kell adni: a telek helyrajzi számát; címét; a megbízó (tulajdonos) nevét; a megbízó lakcímét; azt, hogy milyen változások feltüntetésére van szükség.

A földmérő ezek alapján beszerzi a földhivatalból az ingatlanra vonatkozó adatokat, az Önnel egyeztetett időpontban megméri az ingatlanon lévő épületeket. Nem kell mérni az épületeken belül, ezért csak a telken való szabad mozgást kell biztosítani. A mérés a telektől és az épületektől, a növényzettől függően egyszerűbb esetekben 1 - 2 órát igényel.

A mérések alapján elkészítjük a szükséges munkarészeket, majd az Öntől kapott iratokkal és a kitöltött ingatlan-nyilvántartási kérelemmel együtt benyújtjuk a területileg illetékes földhivatalba. A benyújtást a földhivatal bélyegzővel igazolja általában a vázrajz egyik példányán. Ezt az úgynevezett "érkeztetett példányt", és az ingatlan-nyilvántartási díjról szóló számlát eljuttatjuk Önhöz. A földhivatal a változásokat 30 napos határidővel átvezeti, majd az átvezetésről határozatban értesíti a tulajdonost.

Milyen költségekre kell számítani?

A tulajdonos az ingatlan-nyilvántartási kérelem nyomtatványon kéri a földhivatalt a változás átvezetésére. Ennek az ingatlan-nyilvántartási eljárásnak a díja 6.600.- Ft.

A másik költség munkadíj. A munkadíjak részben a felmerülő költségekből, részben az elvégzett munka illetve a ráfordított idő díjából, továbbá az adókból tevődik össze. Mivel a munkadíj sok tényezőtől függ, nem lehet minden munkára érvényes díjakat meghatározni.

Az általunk készített épület feltüntetéseket automatikusan és díjmentesen térképezzük az OpenStreetMap-en!