Művelési ág változás

Változási vázrajz készítés művelési ág változáshoz.

Ha egy földrészlet vagy egy alrészlet művelési ága megváltozik, akkor a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez ingatlanügyi hatóság (Földhivatal) által hatályos záradékkal ellátott változási vázrajz is szükséges

 

Az Ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 28. § (2) bekezdése alapján, művelési ág változása esetén nem kell változási vázrajzot benyújtani az ingatlanügyi hatósághoz, ha

 • a változás egy földrészleten belül nem éri el a 400 m2-t,
 • egy földrészlet egész területe más művelési ágra változik,
 • egy vagy több alrészlet területe teljes egészében azonos művelési ágra változik és így a földrészlet egy művelési ágba kerül,
 • ha egy alrészlet egész területe más művelési ágra változik

Fontos, hogy a változási vázrajzot csak a tényleges helyszíni változást követően lehet elkészíteni. A földhivatal ugyanis helyszíni szemle során győződik meg a változás bekövetkeztéről, és ekkor állapítja meg a művelési ágat, valamint a minőségi osztályt is.

Az ügy rövid leírása

A termőföld művelési ágának megváltoztatását be kell jelenteni a járási hivatalnak, amely a bejelentés elmulasztása esetén földvédelmi bírsággal sújtja a földhasználót. A földrészlet művelési ágában bekövetkezett változást - annak ingatlan-nyilvántartási átvezetésére érdekében - az ingatlan tulajdonosa, az állam tulajdonosi jogait gyakorló szerv vagy a vagyonkezelő, illetőleg a földhasználó köteles bejelenteni az ingatlanügyi hatóságnak a változás bekövetkezésétől, illetőleg a tudomásszerzéstől számított harminc napon belül.

Művelési ág változásnak minősül:

 • a földrészlet nyilvántartott művelési ágát más művelési ágra alakítják át,
 • a földrészleten belül alrészletként nyilvántartott művelési ág határvonala megváltozik,
 • a terület beruházási célterületté válik,
 • a terület beruházási területté válik,
 • a terület végleges más célú hasznosítását megvalósították,
 • ha a földrészleten belül az alrészlet legkisebb területi mértékét el nem érő művelési ág területe a határvonalának megváltozása miatt az alrészletre irányadó legkisebb területi mértéket eléri, vagy meghaladja.
 • a művelés alól kivett területet mező- és/vagy erdőgazdasági művelésre alkalmassá tették, feltéve, hogy a változás után az alrészlet területe a legkisebb területi mértéket eléri,
 • ha a földrészleten belül az alrészlet legkisebb területi mértékét el nem érő művelési ág területe a határvonalának megváltozása miatt az alrészletre irányadó legkisebb területi mértéket eléri, vagy meghaladja.

Ki jogosult az eljárásra?

A művelési ág változás ingatlan-nyilvántartási átvezetésére irányuló kérelem benyújtására köteles az ingatlan tulajdonosa, az állam tulajdonosi jogait gyakorló szerv vagy a vagyonkezelő, illetőleg a földhasználó.

NEM szükséges az ügyfélnek személyesen eljárnia, lehetőség van törvényes képviseletre, meghatalmazásra.

Milyen hatósági költségei vannak az eljárásnak?

A termőföld művelés alól kivett területre történő átvezetésével kapcsolatos eljárásért a változással érintett ingatlanonként 6 600 forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. Az eljárási díj megfizetése történhet az ingatlan fekvése szerint illetékes járási hivatal pénztárába történő készpénz befizetéssel, amennyiben a hivatali helyiségben erre lehetőség van bankkártyával, készpénz-átutalási megbízással (csekk) illetve átutalási megbízással. Kérelemre történő soron kívüli ügyintézés díja ingatlanonként 10 000 forint, amelyet az eljárási díjon felül kell megfizetni.

Az ingatlan-nyilvántartási eljárás díja alól teljes személyes díjmentességben részesül:

 • a Magyar Állam, egyházi jogi személy,
 • a Magyarországon tartózkodó fegyveres erők - ideértve az azok alkalmazásában álló nem magyar állampolgárságú, hivatásos szolgálatban lévő és polgári állományú személyeket is - kizárólag a szolgálati kötelezettségükkel összefüggő ingatlanügyek tekintetében.

A termőföld művelési ágában bekövetkezett változás ingatlan-nyilvántartási átvezetésre vonatkozó első fokon kérelemre induló eljárásért:

 • a) 10 000 négyzetméter területnagyságot el nem érő földrészlet esetén 20 000.- Ft,
 • b) 10 000 - 50 000 négyzetméter területnagyság esetén 30 000 .- Ft,
 • c) 50 001 - 100 000 négyzetméter területnagyság esetén 36 000.- Ft,
 • d) 100 001 négyzetméter területnagyság esetén 36 000.- Ft, valamint minden további 100 000 négyzetméter területnagyság esetén további 20 000.- Ft

összegű díjat kell fizetni.

A díj magában foglalja az ingatlan-nyilvántartásban a földminősítési eljárás eredményeként bekövetkezett változás átvezetésének díját.

Erdő művelési ág megváltoztatása

A földhivatali eljárásokban az erdő ill. fásított terület művelési ág megállapításához, megváltoztatásához az erdészeti hatóság hatósági bizonyítványa szükséges. 

Az eljárás ezen hatósági bizonyítvány beszerzésére irányul. Az érintett földrészlet tulajdonosának kérelmére az erdészeti hatóság állítja ki a hatósági bizonyítványt a terület természetbeli állapota, és az Országos Erdőállomány Adattárban való nyilvántartottsága alapján. Az eljáráshoz igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. Erdő művelési ág megváltoztatása esetén (nyilvántartási hiba kivételével) nem elégséges hatósági bizonyítvány kiállítását kérni, hanem előtte le kell folytatni az erdő-igénybevételi engedélyezési eljárást.

További információk