Művelési ág változás

Változási vázrajz készítés művelési ág változáshoz.Ha egy földrészlet vagy egy alrészlet művelési ága megváltozik, akkor a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez ingatlanügyi hatóság (Földhivatal) által hatályos záradékkal ellátott változási vázrajz is szükséges

Az Ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 28. § (2) bekezdése alapján, művelési ág változása esetén nem kell változási vázrajzot benyújtani az ingatlanügyi hatósághoz, ha

 • a változás egy földrészleten belül nem éri el a 400 m2-t,
 • egy földrészlet egész területe más művelési ágra változik,
 • egy vagy több alrészlet területe teljes egészében azonos művelési ágra változik és így a földrészlet egy művelési ágba kerül,
 • ha egy alrészlet egész területe más művelési ágra változik

Fontos, hogy a változási vázrajzot csak a tényleges helyszíni változást követően lehet elkészíteni. A földhivatal ugyanis helyszíni szemle során győződik meg a változás bekövetkeztéről, és ekkor állapítja meg a művelési ágat, valamint a minőségi osztályt is.

Az ügy rövid leírása

A termőföld művelési ágának megváltoztatását be kell jelenteni a járási hivatalnak, amely a bejelentés elmulasztása esetén földvédelmi bírsággal sújtja a földhasználót. A földrészlet művelési ágában bekövetkezett változást - annak ingatlan-nyilvántartási átvezetésére érdekében - az ingatlan tulajdonosa, az állam tulajdonosi jogait gyakorló szerv vagy a vagyonkezelő, illetőleg a földhasználó köteles bejelenteni az ingatlanügyi hatóságnak a változás bekövetkezésétől, illetőleg a tudomásszerzéstől számított harminc napon belül.

Művelési ág változásnak minősül:

 • a földrészlet nyilvántartott művelési ágát más művelési ágra alakítják át,
 • a földrészleten belül alrészletként nyilvántartott művelési ág határvonala megváltozik,
 • a terület beruházási célterületté válik,
 • a terület beruházási területté válik,
 • a terület végleges más célú hasznosítását megvalósították,
 • ha a földrészleten belül az alrészlet legkisebb területi mértékét el nem érő művelési ág területe a határvonalának megváltozása miatt az alrészletre irányadó legkisebb területi mértéket eléri, vagy meghaladja.
 • a művelés alól kivett területet mező- és/vagy erdőgazdasági művelésre alkalmassá tették, feltéve, hogy a változás után az alrészlet területe a legkisebb területi mértéket eléri,
 • ha a földrészleten belül az alrészlet legkisebb területi mértékét el nem érő művelési ág területe a határvonalának megváltozása miatt az alrészletre irányadó legkisebb területi mértéket eléri, vagy meghaladja.

Ki jogosult az eljárásra?

A művelési ág változás ingatlan-nyilvántartási átvezetésére irányuló kérelem benyújtására köteles az ingatlan tulajdonosa, az állam tulajdonosi jogait gyakorló szerv vagy a vagyonkezelő, illetőleg a földhasználó.

NEM szükséges az ügyfélnek személyesen eljárnia, lehetőség van törvényes képviseletre, meghatalmazásra.

Milyen hatósági költségei vannak az eljárásnak?

A termőföld művelés alól kivett területre történő átvezetésével kapcsolatos eljárásért a változással érintett ingatlanonként 6 600 forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. Az eljárási díj megfizetése történhet az ingatlan fekvése szerint illetékes járási hivatal pénztárába történő készpénz befizetéssel, amennyiben a hivatali helyiségben erre lehetőség van bankkártyával, készpénz-átutalási megbízással (csekk) illetve átutalási megbízással. Kérelemre történő soron kívüli ügyintézés díja ingatlanonként 10 000 forint, amelyet az eljárási díjon felül kell megfizetni.

Az ingatlan-nyilvántartási eljárás díja alól teljes személyes díjmentességben részesül:

 • a Magyar Állam, egyházi jogi személy,
 • a Magyarországon tartózkodó fegyveres erők - ideértve az azok alkalmazásában álló nem magyar állampolgárságú, hivatásos szolgálatban lévő és polgári állományú személyeket is - kizárólag a szolgálati kötelezettségükkel összefüggő ingatlanügyek tekintetében.

A termőföld művelési ágában bekövetkezett változás ingatlan-nyilvántartási átvezetésre vonatkozó első fokon kérelemre induló eljárásért:

 • a) 10 000 négyzetméter területnagyságot el nem érő földrészlet esetén 20 000.- Ft,
 • b) 10 000 - 50 000 négyzetméter területnagyság esetén 30 000 .- Ft,
 • c) 50 001 - 100 000 négyzetméter területnagyság esetén 36 000.- Ft,
 • d) 100 001 négyzetméter területnagyság esetén 36 000.- Ft, valamint minden további 100 000 négyzetméter területnagyság esetén további 20 000.- Ft

összegű díjat kell fizetni.

A díj magában foglalja az ingatlan-nyilvántartásban a földminősítési eljárás eredményeként bekövetkezett változás átvezetésének díját.

További információk