Szolgalmi jog bejegyzés

Valamely ingatlan mindenkori tulajdonosa más ingatlanát meghatározott terjedelemben használhatja, vagy követelheti, hogy a szolgalommal terhelt ingatlan tulajdonosa a jogosultságából eredő valamely magatartástól tartózkodjék. A szolgalmi jog tárgya lehet pld. átjárási, vízelvezetési, gázvezeték elhelyezési szolgalmi jog stb...

szolgalmijog

A szolgalmi jog legalább két szomszédos ingatlan között jön létre (létrejöhet több ingatlan között is).

A bejegyzéshez a szolgalmi jogra vonatkozó megállapodás közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalása szükséges. A szerződésben minden tulajdonostársnak szerepelnie kell.

A telki szolgalmi jog az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéssel keletkezik, a bejegyzéshez a szolgalmi jog gyakorlásával érintett (terhelt) ingatlan tulajdonosának hozzájárulása szükséges (bejegyzési engedély).

Egész ingatlanra, illetőleg annak természetben vagy területi mértékben meghatározott részére lehet bejegyezni, a szolgalmi jog gyakorlására jogosult ingatlan (szolgáló telek) mindenkori tulajdonosa javára és a szolgalmi jog gyakorlásával érintett ingatlan (uralkodó telek) mindenkori tulajdonosa terhére.

A bejegyzéshez változási vázrajz szükséges. Hivatalból be kell jegyezni a tulajdonjog átruházására irányuló okiratban kikötött telki szolgalmi jogot, akkor is, ha az akire a tulajdonjogot átruházták csak a tulajdonjog bejegyzését kéri. A bejegyzést a tulajdonjog bejegyzésével egyidejűleg kell teljesíteni. Nem vonatkozik ez a rendelkezés arra az esetre, ha a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem benyújtásáig a jogosult ezeknek a jogoknak, illetve tényeknek a bejegyzéséről lemondott, vagy azok megszűntek.